نمایش نوار ابزار

تخلف چینی ها و احتمال کاهش قیمت سنگ آهن

دوشنبه ۸ آذر ۱۳۹۵

تولید غیر قانونی فولاد در چین درد سر ساز شد.

خبرگزاری دولتی شین هوآ روز جمعه ٢۵ نوامبر اعلام کرد: چین همچنان در راستای کاهش تولید اضافی ظرفیت فولاد و زغال سنگ ثابت قدم  است.

به گفته این خبرگزاری، تا پایان ماه اکتبر چین موفق شد به اهداف از پیش تعیین شده خود شامل کاهش ۴۵ میلیون تنی ظرفیت تولید فولاد و کاهش ٢۵٠ میلیون تنی ظرفیت تولید زغال سنگ دست یابد.

در حال حاضر چین با مشکل جدیدی مواجه شده که خود باعث افزایش قیمت فولاد، زغال سنگ و بالطبع سنگ آهن شده است و آن تولید غیرقانونی فولاد و زغال سنگ توسط عده ایی از واحد هاست و بدین منظور شورای دولتی چین دستور بررسی و تحقیق حول موضوع تقلب در تولید فولاد و زغال سنگ را صادر کرد که خود باعث کنترل و حتی کاهش قیمت ها در آینده نزدیک خواهد شد.

کیوان جعفری طهرانی
رییس امور بین اللملل انجمن سنگ آهن ایران

مطالب مشابه
دیدگاه ها