نمایش نوار ابزار

جزییات پیشنهادات فعالان معدنی برای منابع عوارض صادراتی

یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳

در جلسه کارگروه عوارض صادراتی، ضمن بررسی آخرین وضعیت تاثیر سیاست های عوارض صادراتی، بر ضرورت تعمیم توافقات صورت گرفته با وزارت صمت در حوزه فولاد به سایر حوزه ها تاکید گردید.

به گزارش خبرگزاری فولادبان ، طی بخش نامه وزارت صمت به تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۲ و در نوزدهمین نشست کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات  ناظر بر تصمیم گیری پیرامون عرضه ارز حاصل از صادرات بخشی از زنجیره تولید در سامانه نیما، با توجه به بررسیها و اثرات تصمیم فوق در عرضه های انجام شده در بورس کالا مقرر گردید صادرات کلیه کد تعرفه های زنجیره فولاد (از ابتدا تا انتها) نسبت به عرضه ارز خود در سامانه نیما از تاریخ ٠١/٠١/١۴٠٣ اقدام نمایند.

بر همین اساس جلسه ای با حضور انجمن های زنجیره فولاد و اتاق ایران تشکیل شد و طی این جلسه ضمن بررسی آخرین وضعیت تاثیر سیاست های عوارض صادراتی بر فعالان اقتصادی  %۱۵ ارز حاصل از صادرات زنجیره فولاد در اختیار صادر کننده قرار گیرد تا برای مصارفی همچون هزینه های انتقال ارز بازاریابی و حضور در نمایشگاهها و … مورد استفاده قرار گیرد. در این جلسه مصوبات زیر بررسی و تصویب شد :

۱-سیاست های ارزی و قیمت خرید ارز حاصل از صادرات برای کل زنجیره فولاد اعم از سنگ آهن، کنسانتره، گندله اسفنجی شمش و بیلت مقاطع طویل و مسطح ،میلگرد ،پروفیل لوله و ….. یکسان و نرخ خرید ارز تا حد امکان به نرخ حاشیه بازار ارز نزدیک باشد.

۲-فروش محصول در تمام زنجیره در بورس کالا به نحوی مدیریت شود که منجر به افزایش قیمت معاملات بورس به بیش از ۹۰% قیمت صادراتی هر یک از محصولات موجود در زنجیره نشود بدین منظور کمیته ای با حضور نمایندگان زنجیره فولاد و اتاق ،ایران نمایندگان وزارت صمت نمایندگان بورس کالا و دیگر افراد مرتبط به صورت هفتگی تشکیل و نسبت به تنظیم بازار بورس اقدام نماید.

۳-تمهیدات لازم برای جلوگیری از صادرات بدون بازگشت ارز زنجیره فولاد با جدیت و فوریت صورت پذیرد و صادرات با محوریت تولیدکنندگان و یا بازرگانان مورد تایید و تضمین تشکلهای صنفی مورد تایید اتاق ایران صورت پذیرد.

۴- %۱۵ ارز حاصل از صادرات زنجیره فولاد در اختیار صادر کننده قرار گیرد تا برای مصارفی همچون هزینه های انتقال ارز بازاریابی و حضور در نمایشگاهها و … مورد استفاده قرار گیرد.

۵- تولید کنندگان زنجیره فولاد آمادگی خود برای دریافت انرژی و آب و دیگر نهادههای مورد نیاز تولید به نرخ متعارف کشورهای منطقه ( برای واحدهای تولیدی ) مشابه را برای تولید محصولات صادراتی مشروط به اجرای مفاد این صورتجلسه اعلام نمودند. حاضرین در جلسه بر ضرورت تمرکز تصمیم گیری برای صادرات در وزارت صمت و عدم اعمال عوارض و مالیات برای صادرات از سوی دیگر دستگاهها و حمایت از صادرات در قالب مشوق های صادراتی تاکید نمودند.

همچنین مقرر شد تا در صورت موافقت وزیر محترم صمت، به منظور نهایی شدن مفاد این توافقات، درخواست توقف دوماهه تصمیم کمیته بازگشت ارز بانک مرکزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات تمامی زنجیره به نرخ ارز نیما قبل از پایان سال ۱۴۰۲ انجام گردد.

منبع: فولادبان

دیدگاه ها