او در این گفتگو که در لینک زیر آمده می گوید که اما سرنوشت این قرار داد به کجا رسیده است.

اکوایران