نمایش نوار ابزار

روشى نوآورانه براى فرآورى آسان سنگ آهن

پنجشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۱

با توجه به کمبود ذخایر اکتشــاف شــده سنگ آهن کشــور و بحران احتمالى کمبود ســنگ آهن مورد نیاز صنایع فولادســازى که به تدریج از ســال 1410 تــا 1418 خود را

به صورت حادتر نشــان خواهد داد یک شــرکت چینــى جدیدترین تکنولوژى روز فرآورى سنگ آهن هماتیت که ذخایر قابل توجهى چه به صورت اکتشاف شده و چه به صورت اکتشاف نشده در ایران وجود دارد را اختراع کرده است.
نــام این فنــاورى نوین HMPT اســت و اینجانب کیــوان جعفرى طهرانى در حال معرفى و توسعه آن در ایران هستیم.
پروژه های صنعتی
شــرکت چینى خالق ایــن تکنولوژى به طور مســتقل فناورى تبدیل فاز معدنــى هیدروژن (HMPT) را ابــداع نمــوده و یک مجموعه تجهیــزات آزمون نیمه صنعتــى را تولید کرده اســت. همچنین این شــرکت مجموعه اى از تجهیــزات صنعتى را براى جداســازى کارآمد و پاک ســنگ آهن با تکیه بر فناورى HMPT
توسعه داده است.
هم اکنون فناورى HMPT در پروژه شرکت جیسکو اســتفاده شــده و JISCO این پروژه را با بهــره ورى 1.65 میلیون تن در ســال راه اندازى کرده است. همچنین خط تولید صنعتى
جداسازى آهن و منگنز در کشور زامبیا (جنوب آفریقا) با ظرفیت 600000 تن در ســال در ماه ژانویه 2021 به اهداف خود دست یافت.
همچنین پــروژه HMPT در معــدن هاینان (جنوب چین) با ظرفیت 2.3 میلیون تن در سال در دست ساخت است و انتظار مى رود تا پایان سال 2023 به بهره بردارى برسد.
فناورى ما
اســتحاله فــاز معدنى هیدروژن بــه اختصار HMPT (به معناى تشــویه مغناطیسى تعلیقى یا SMR) بــراى تبدیل مواد معدنــى آهنى با مغناطیس ضعیف (هماتیت، لیمونیت، سیدریت و غیــره) به مــواد معدنــى آهنى بــا خواص مغناطیسى قوى یا مگنتیتى ابداع شده است که در این فرآیند از هیــدروژن یا گاز کوره بلند یا کوره کک سازى به عنوان سوخت و عامل احیا استفاده مى شــود. بعد از عبور محصول فرآیند HMPT از میان جداکننده مغناطیسى با شدت پایین، یک کنســانتره ســنگ آهن با کیفیت بالا بدست مى آید.
مزایاى این فناورى
1. مزایاى اقتصادى قابل توجه مزیت اقتصادى این پروژه چشــم گیر اســت زیرا با توجــه به اســتفاده از گاز طبیعى ارزان قیمت، گاز کوره بلند یا گاز کوره کک سازى به عنوان سوخت و عامل احیا ، هزینه عملیاتى آن بسیار پایین است.
2. نتایج جداسازى مطلوب
از هسته چند فناورى از جمله قابلیت نوآورانه مرحله اى استحاله فاز آهن و کاهش تنظیم چند انباشت گرما، براى کنترل دقیق فرآیند تبدیل فاز مى شود.
سنگ آهن استفاده از این روش کنسانتره ســنگ آهنى با کیفیت بالا را مى توان از طریق جداســازى مغناطیسى
استخراج کرد، به طورى که خواص مغناطیسى آهــن حاصل ازفرآینــد HMPT به طورقابل توجهى افزایش مى یابد. این فناورى موثرترین روش در فرآورى سنگ آهن هماتیتى در جهان است.
3. اتوماسیون بالا
سیســتم هاى کنتــرل DCS یــا PLC و از ابزارهاى دقیق هوشــمند براى نظارت و کنترل از راه دور فرآیند تولید با HMPT اســتفاده مى شــود و فرآیند کنترل در محل یــا از راه دور و همچنین سیســتم ایمنى اینترلاک برروى همه مى شوند.
تجهیزات الکتریکى اجرا عــلاوه بر ایــن، نظــارت کاملا خــودکار و غیرحضورى بر کل فرآیند تولید HMPT باعث
بهبود بهره ورى نیروى کار مى شود.
4. سبز و بدون آلودگى
ایــن عملیات هیچ تأثیرى بــر محیط پیرامون خود ندارد و این تکنولــوژى از فناوری های پیشــرفته حذف گرد و غبــار، گوگرد زدایى و نیترات زدایى براى حذف غبار و گازهاى NOx و ســولفید موجود در گاز خروجى از دودکش تأسیسات بهره مى برد.
5. حفظ انرژى و کاهش انتشار کربن
روش هــاى مختلف بــراى کاهش مصرف انرژى فرآیند در این تجهیزات ترکیب شــده اند و مــى توان مصرف انــرژى را تا بیش از 40 درصد در مقایســه با مصــرف کوره دوار (Kiln) کاهــش داد. علاوه بر این، کنســانتره ســنگ آهن تولید شــده از کیفیت بسیار بالایى برخوردار است.
ثبت اختراع ما
1. فرآینــد پیچیده پیش غنى ســازى ســنگ آهن، تشویه تعلیقى ســه مرحله اى و عملیات جداسازى مغناطیسى.
2. خنک کردن محصول تشــویه شــده با باد براى کنترل خواص مغناطیســى، بهبود فرآیند جداسازى و سیستم بازیابى گرماى نهان.
3. سیستم جداسازى، تشویه تعلیقى و فرآیند آسیاب خشک سنگ آهن.
4. سیســتم تشــویه تعلیقى فرآورى صنعتى سنگ آهن و منگنز.
5. سیستم تشویه تعلیقى افزایش روند احیاى مواد آهنى ترک خورده با حرارت.
6. تجهیزات فرآیند پیچیده وطبقه بندى شده تشویه تعلیقى سنگ آهن.
7. تجهیزات فن آورى استخراج آهن از باطله هاى آهن از طریق تشویه تعلیقى.

دیدگاه ها