نمایش نوار ابزار

گلوگاه زنجیره فولاد در آینده کسری کلوخه سنگ آهن است

دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶

کیوان جعفری طهرانی، کارشناس بازار داخلی و بین الملل سنگ آهن و فولاد در گفت و گو با نشریه چیلان به تشریح گلوگاه های زنجیره فولادی در آینده پرداخت که در ادامه این یادداشت آماده است:

براساس گزارش فولاد تکنیک در زنجیره فولاد ایران چیزی که به عنوان چالش در این زنجیره و توازن آن مطرح می شود کمبود زنجیره سنگ آهن است. گلوگاه اصلی این صنعت در حال حاظر گندله، کنسانتره و سنگ آهن است.

براساس گزارش ها در افق 1404 به 168 میلیون تن سنگ آهن کلوخه نیاز دارند 60 میلیون تن در شرایط فعلی تولید می شود و 70 میلیون تن در حال توسعه بوده و پیش بینی می شود در افق 1404 جمع تولید به 130 میلیون تن برسد و این به معنای کسری 38 میلیون تنی در سنگ آهن کلوخه است و باید از همین حالا به فکر آن بود.

در بخش کنسانتره پروژه های فعال قادر به تولید 44 میلیون تن کنسانتره هستند و با طرح های در دست اجر که ظرفیت آنها 26 میلیون تن برآورد گردیده، تولید در افق چشم انداز 70 میلیون تن خواهد شد درحالی که نیاز 86 میلیون تن است. بنابراین کسری حوزه کنسانتره 16 میلیون تن برآورد می گردد.

در بخش گندله با احتساب پروژه های فعال که ظرفیت 38 میلیون تن دارند و پروژه های در حال اجرا که ظرفیتی بالغ بر 44 میلیون تن دارند، ظرفیت در سند چشم انداز به 82 میلیون تن خواهد رسید درحالی که 87 میلیون تن گندله نیاز است و این یعنی کسری 5 میلیون تنی.

و اما در بخش آهن اسفنجی برای تولید 55 میلیون تن فولاد، 57 میلیون تن آهن اسفنجی نیاز است در حالی که تولید فعلی طرح های موجود 28 میلیون تن بوده و با راه اندازی طرح های در دست اجرا که ظرفیت آنها 20 میلیون تن است به 48 میلیون تن خواهد رسید. به بیان ساده تر 9 میلیون تن کسری تولید در آهن اسفنجی دیده می شود.

دیدگاه ها