نمایش نوار ابزار

رمزگشایی از پرونده 3 میلیون تن فولاد

شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

رضا شهرســتانی، عضو هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران اظهار کرد: سه میلیون تن فولاد معادل ۱۰ درصد فولاد تولیدی کشور گم شده است. شهرستانی با استناد به آمار گفت: در سال ۹۹ بیش از ۳۰ میلیون تن فولاد در ایران تولید شده که ۱۵ میلیون تن در داخل کشور مصرف و ۱۲ میلیون تن دیگر صادر شــد که در این میان هیچ خبری از ۳ میلیون تن فولاد وجود ندارد. کاربرد وی از واژه «گم شــدن» هوشمندانه است و کارشناســان فولادی معتقدند هدف از این روشنگری در حکم حربه ای برای مجبور کردن ورود این ۳ میلیون تن فولاد به بازار مصرف است. کارشناسان و مردم عادی گم شدن ۳ میلیون تن فولاد را با گم شدن دکل های نفتی مقایسه و خاطره گم شدن های پولی و مالی دیگر را توئیت کردند و رسیدگی به این موضوع تبدیل به مطالبه عمومی شده و پرونده نبود شفافیت دوباره برجسته شده است. انجمن فولاد ایران در ارتباط با گم شــدن ۳ میلیون تن فولاد اعلام کرد: اگرچه در مقایســه بین مصرف ظاهری فولاد میانی (بیلت، بلوم و اســلب) و تولید کل محصولات فولادی، برای یک ســال کامل شمسی، اختالف حدود سه میلیون تن مشهود است اما با توجه به یکسری نکات و عوامل مهم، موضوع گم شدن یا قاچاق این مقدار محصول میانی قابل احراز نیست.

ادعا قابل احراز نیست

بهرام ســبحانی، رئیس انجمن فولادســازان گفت: ادعای گم شــدن ۳ میلیون تن فولاد «قابل احراز» نیســت. مهمترین اســتدلال رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد این است که کالاهایی که در سه ماهه اول هر سال صادر می شــوند مربوط به تولید سال قبل هستند. ادعای گم شــدن این میزان فولاد را در قالب ۳ نکته مهم در مورد میزان مصرف ظاهری فولاد میانی و آمار تولید محصولات فولادی تبیین کرد: آمار صادرات که برای دوره یکساله (از یکم فروردین تا ۲۹ اسفند) که توسط گمرکات کشور اعلام می شود را نمی شود به تولید همان دوره نسبت داد زیرا کالایی که در سه ماهه اول هر سال از گمرکات کشور صادر می شود، مربوط به تولیدات سال قبل است. همواره در هر مقطع زمانی، بخشی از محصولات میانی خریداری شده توسط واحدهای نورد به عنوان کالای در جریان تولید در طول خط تولید و انبار مواد اولیه موجود اســت که در آمار تولید شــمش و اسلب منظور می شود ولی چون هنوز به محصول نهایی قابل فروش تبدیل نشده در آمار محصول نهایی نمی آید و با توجه به کثرت واحدهای نورد، حجم شمش و اسلب ذخیره شده در انبار مواد اولیه واحدهای نورد قابل توجه است. نکته سوم این است که از آنجایی که آمار ارائه شده توسط انجمن فولاد از شرکت های تولیدی دریافت می شود و تعدادی از شرکت های خودمصرفی در هر مقطع مقداری شمش تولیدی را هنوز به محصول تبدیل نکرده اند، این مقدار شمش تولیدی در آمار محصول نهایی منظور نمی شود.

حسابرسی آماری در کشور نداریم

رســول خلیفه ســلطانی، دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد نیز گفت: گم شــدن ۳ میلیون تن فولاد ناشی از بررســی آمارهای کلی صنعت فولاد اســت و برای نهایی شــدن، باید آمار کلی را با نتایج حسابرسی و انبارگردانی شــرکت ها تطبیق دهیم. وی بــا بیان اینکه اعداد و ارقام بنگاه های تولیدی و حسابرسی آنها، آمار دقیق تری است، افزود: در ارائه آمارهای کلی، حسابرسی دقیق صورت نمی گیرد و با توجه به هزینه بر بودن حسابرســی آمارهای کلی این کار انجام نمی شود و معمولا حسابرسی آماری در کشور نداریم. خلیفه ســلطانی ادامه داد: همیشــه در آمارها یک باگ (حفره) وجود دارد که این اختلاف برای سال گذشته رقم درشتی شده است. با وجودی که انجمن فولاد ایران موضوع نبود ۳ میلیون تن فولاد را تلویحا تصدیق کرد و دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد وجود باگ در آمارها را مطرح کرد، امیرحســین کاوه، عضو اتاق بازرگانی موضوع نبود ۳ میلیون تن فولاد در زنجیره فولاد را در قالب فرضیه قاچاق بررسی کرد و گفت: برای جا به جایی این میزان فولاد، به ۱۵۰ هزار تریلی نیاز اســت و گم شدن ۳ میلیون تن فولاد را یک اشتباه بزرگ آماری عنوان کرد که گم یا ناپدید شدن این رقم فولاد، بسیار ناممکن و نشدنی است.

باید از ایمیدرو دلیل چرایی این تعلل را پرسید

امیرحسین کاوه، عضو اتاق بازرگانی درخصوص موضوع ادعا یک عضو انجمن فولاد در ارتباط با گم شــدن فولاد بیان کرد: آمار گم شــدن ۳ میلیون تن فولاد با دید ســطحی بیان شده است، میزان تولید واقعی و میزان ضایعات تولید؛ میزان دپو انبارها باید در آمارها در نظر گرفته شــود. وی در ادامه به موضوع شفافیت در آمار اشاره کرد و گفت: آمار تولید، مصرف و صادرات فولاد به طور مشخص در هیچ مرجعی نیســت. تنها انجمن فولادسازان آماری در این ارتباط رسانه ای می کند، به طور کلی ایمیدرو وظیفه منعکس کردن این آمار را به شکل روزانه و پی در پی دارد و باید از ایمیدرو دلیل چرایی این تعلل را پرسید. عضو اتاق بازرگانی با بیان اینکه مشکل نبود آمار دقیق است، افزود: توضیحات ضد و نقیضی از انجمن تولیدکنندگان فولاد در ارتباط با تبیین گم شدن ۳ میلیون تن فولاد آمده است، انجمن فولاد خود ذینفع فولاد است و آماری که در خصوص تولید، مصرف و صادرات فولاد اعلام می شود، نمی تواند قابل استناد رسمی باشد. از طرفی زمانی که آمار درستی وجود نداشته باشد، نمی توان موضوعی را رد یا اثبات کرد. وی گفــت: نبــود متولی مشــخص در تهیه آمــار دقیق در حــوزه فولاد و عدم تقســیم سیاست گذاری ها و اجرای برنامه های مرتبط بین وزارت صمت و ایمیدرو و سایر بخش های مرتبــط و ناهماهنگی های موجود در بخش ثبت اطلاعات آماری دقیق و مشــخص؛ موجب بروز ارائه آمار نادرســت و برداشت های اشتباه حتی از سوی دست اندرکاران این حوزه شده که در نهایت در فضای کنونی کشور، مبدل به دستاویزهای رسانه ای بین المللی نیز می شود که تبعات خاص خود را خواهد داشت و تلاش صنعتگران در زنجیره فولاد را بی ارج می کند.

نادر ســلیمانی، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در خصوص گم شدن ۳ میلیون تن فولاد گفت: میزان اختلاف میان صادرات و تولید در این زنجیره تنها حدود یک میلیون تن اســت که این میزان با توجه به فعالیت بیش از ۱۵۰ واحد تولیدکننده مقاطع طویل فولادی در حال کار، رقم قابل اعتنا و غیرمعقولی نیست.

صورت مسئله درست چیست؟

مهدی ملک ثابت، نایب رئیس سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی بیان کرد: انجمن فولاد گم شدن ۳ میلیون تن فولاد را رد کرد. انجمن فولاد، یعنی خود فولادسازان و این انجمن درست بیان می کند که چیزی گم نشــده است. نکته این است که صورت مسئله باید تغییر کند، گم شدن واژه اشتباهی است. درست این است که در خصوص میزان تولید، فروش و صادرات فولادســازان باید تحقیق و تفحص انجام شود. وی با اشاره به لزوم شفافیت در معاملات فولادسازان افزود: باید اینگونه موضوع گم شدن ۳ میلیون تن فولاد را پیگیری کرد، باید فولادسازان پاسخ دهند فولادی که با آب، برق و گاز دولتی تولید کرده اند را به چه کسی فروخته اند؟ آمار این فروش به راحتی مشخص می شود. گزارش این خرید و فروش ها برای ســال ۹۸ و ۹۹ چک شود و میزان فروش فولادسازان مشــخص شود. نایب رئیس سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی با بیان اینکه هر دستگاه نظارتی که مسئول این امر است باید این تفحص را انجام دهد، گفت: مجلس شورای اسلامی تحقق و تفحص در مورد حساب های فولادسازان را در خواست کرده بود، اما هنوز هیچ آماری در این خصوص رسانه ای نشده است. ملک ثابت با اشاره به اهمیت اجرایی شدن هر چه زودتر قانونی شدن برای تحقیق و تفحص از فولادی ها بیان کرد: فولادسازان زیر مجموعه دولت هستند و تحقیق و تفحص باید در مقامی به جز دولت انجام شود. دولت هیچ گاه نمی گوید که اشتباه کرده است، بنابراین قوه مقننه و قوه قضائیه دو مقامی هستند که می توانند در این خصوص مطالبه گر باشند.

منتظر اعلام انجمن باشیم

کیوان جعفری طهرانی، تحلیلگر ارشــد بازارهــای بین المللی فولاد و سنگ آهن نیز گفت: مشخص است اگر این مقدار (۳ میلیون تن فولاد) هم گم نشــده باشد امکان دارد به شــکل دپو در کارخانه های مختلف ذخیره شده باشد چرا که آماری از میزان تولید، مصرف و صادرات دقیق فولاد در سال ۱۳۹۹ در دسترس نیست. فرضیه محتمل دیگر این است، طی فرآیندی که معاونت وزارت صمت ســال پیش برای کنترل بازار به خرج داده بود، برخی افراد، محصولات فولادی را خریداری و احتــکار کردند.

وی افزود: انجمن فولاد اعلام کرده که بین مصرف ظاهری و مصرف واقعی فاصله است و قرار است در ارتباط با ۳ میلیون تن فولاد گم شده، شفاف سازی کند. به نظر می رســد باید بجای دامن زدن به این خبر و انتشــار اطلاعات غیر کارشناسی، منتظر اعلام نهایی انجمن تولید کنندگان فولاد باشیم.

?لینک مطلب در وبسایت شخصی:

دیدگاه ها